Το παρών μάθημα αποσκοπεί αφενός στο να παρέχει στους φοιτητές όλες τις θεωτητικές γνώσεις και ψυχολογικές τεχνικές για την ψυχολογική υποστήριξη αθλητών υψηλού επιπέδου. Αφετέρου αποσκοπεί στο να διαδάξει στους φοιτητές πως και πότε να χρησιμοποιούν τις ψυχολογικές τεχνικές στον αθλητισμό για την ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων από τους αθλητές.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν την ψυχολογική υποστήριξη στον αγωνιστικό αθλητισμό
  • προσδιορίζει τις ανάγκες των αθλητών για ψυχολογική υποστήριξη
  • εφαρμόζει τεχνικές ψυχολογικής υποστήριξης αθλητών
  • αναλύει τις ψυχολογικές τεχνικές για την ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων από τους αθλητές στον αγωνιστικό αθλητισμό
  • οργανώνει προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης αθλητών
  • αξιολογεί την συμπεριφορά των αθλητών πριν, κατά και μέτα τον αγώνα

The course introduces the student to the basic research methods in psychology, both qualitative and quantitative. This introduction helps the student to understand the research process, how to deal with methodological issues effectively and how to analyze and prepare the report.

This course is a survey and analysis of the basic methods and points of view in the scientific study of human behavior.  Major topics include the nature of psychology as a science, an introduction to research methods, physiological and psychological development, sensation and perception, learning and memory, emotion and motivation, social relations and personality.

The first introductory course for Psychology majors. It is a survey and analysis of the basic methods and points of view in the scientific study of human behavior. Major topics include the nature of psychology as a science, an introduction to research methods, physiological and psychological development, personality, emotion, health psychology, psychological disorders and therapy.

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και υποψήφιους εκπαιδευτικούς μια συνολική θεώρηση των βασικών θεμάτων της εκπαιδευτικής και σχολικής ψυχολογίας. 

Το μάθημα είναι μια σε βάθος, εφαρμοσμένη εξερεύνηση στις ουσιαστικές τεχνικές και δεξιότητες της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.  Ο σπουδαστής θα μάθει πώς να αξιολογήσει τη σκέψη, την επικοινωνία, και τη συμπεριφορά καθώς επίσης και πώς να διευθυνθεί τις αρχικές συνεδρίες.  Η σειρά μαθημάτων θα δώσει στο σπουδαστή μια εμπειρία μέσω των πρακτικών εργασιών. Ο σπουδαστής θα έχει μια ευκαιρία να ασκήσει την κλινική επίβλεψη. 

Objective: To familiarize students with the major issues, theories and research areas in the field of
human development. To give them an overview of the major themes in developmental psychology and to emphasize human development through various psychological perspectives.


Description: A comprehensive general introduction to the study of human development from  conception through very old age. The course treats physical, intellectual, social and emotional growth
in each stage of development.