Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές λειτουργίας του κυπριακού νομικού συστήματος και την εξοικείωση τους με την κυπριακή νομική παράδοση. Αφετηρία του μαθήματος θα αποτελέσει η ιστορική ανάλυση του κυπριακού δικαίου, η αξιολόγηση της σχέσης του κυπριακού δικαίου με το αγγλοσαξονικό δίκαιο, η επίδραση των αρχών του ηπειρωτικού δικαίου στο κυπριακό δίκαιο και η ανάλυση της αρχής της δεσμευτικότητας του νομολογιακού προηγουμένου. Σε μετέπειτα στάδιο το μάθημα θα προχωρήσει στην ανάλυση της δομής και οργάνωσης του κυπριακού νομικού συστήματος και ειδικότερα του κυπριακού δικαστικού συστήματος. Τέλος το μάθημα θα εστιαστεί στην επιρροή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των δικαστικών αποφάσεων τόσο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη κυπριακή έννομη τάξη.