Στη διάρκεια του μαθήματος θα επιλυθούν πρακτικά και θα παρουσιασθεί η αντίστοιχη νομολογία σε θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν προεκτάσεις σε περισσότερους τομείς του Αστικού Δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρονται ο θεσμός της πληρεξουσιότητας και οι προεκτάσεις του στο Ενοχικό και Εμπράγματο Δίκαιο, η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, η ακυρότητα και ακυρωσία διάφορων ειδών δικαιοπραξιών, ειδικά θέματα αδικοπραξιών και αδικαιολόγητου πλουτισμού, η καταδολίευση δανειστών σε συνδυασμό με προβληματικές από άλλους τομείς του Αστικού Δικαίου, ζητήματα σύνδεσης Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου, όπως η ακύρωση γάμου ή η θεμελίωση της συγγένειας και οι επιπτώσεις τους στις κληρονομικές έννομες σχέσεις και η εμπράγματη και ενοχική εξασφάλιση των πιστώσεων. Επίσης, θα εξετασθούν ιδιαίτερα είδη συμβάσεων όπως η ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, η πώληση με το σύμφωνο επιφύλαξης κυριότητας και η ξενοδοχειακή σύμβαση.