Το μάθημα αυτό φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τις νέες - για το νομικό επιστήμονα - προκλήσεις που εμφανίστηκαν στην διάρκεια της ψηφιακής επανάστασης. Το δίκαιο της πληροφορικής μετατράπηκε μέσα σε μια δεκαετία σε ξεχωριστό κλάδο του δικαίου. Το μάθημα αποσκοπεί να εξετάσεις τις βασικές έννοιες, αρχές και τους κανόνες αυτού του συνεχώς εξελισσόμενου δικαιικού κλάδου

Το νομικό πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων, οι κανόνες που διέπουν την συλλογή τους και την επεξεργασία τους, η προστασία της ιδιωτικής ζωής γενικά και των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων ειδικότερα αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ύλης του μαθήματος. Μελετάται επίσης το ποινικό δίκαιο της πληροφορικής, με έμφαση στο έγκλημα της παράνομης εισόδου σε πληροφοριακό σύστημα και στην προστασία των ανηλίκων. Οι σχέσεις του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας με τις νέες τεχνολογίες αναλύονται πρώτα μέσω της μελέτης της ειδικής προστασίας των ψηφιακών αγαθών (λογισμικά και βάσεις δεδομένων) και έπειτα μέσω της επιβολής των κανόνων του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο. Στην συνέχεια αναπτύσσεται η ευθύνη των μεσολαβητών: μηχανών αναζήτησης, παρόχων υπηρεσίας φιλοξενίας δεδομένων και παρόχων πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Τέλος,  εξετάζεται το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διαδικτυακής διαφήμισης. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την ανάλυση των δικαιικών ζητημάτων που προκύπτουν από δημοσιεύσεις σε ιστολόγια και των δικαιικών αρχών που ρυθμίζουν την παροχή και λειτουργία των ονομάτων χώρου (domain names).