Μέσα από τέσσερις βασικές ενότητες το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια, στη μεθοδολογία και στη πρακτική εφαρμογή του συγκριτικού δικαίου. Στη πρώτη ενότητα το μάθημα στοχεύει, αρχικά, στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια, τη λειτουργία και τους πρακτικούς σκοπούς του συγκριτικού δικαίου και στη συνέχεια στην ανάλυση των βασικών αρχών της συγκριτικής νομικής μεθόδου. Στη δεύτερη ενότητα η προσοχή των φοιτητών εστιάζεται στη ταξινόμηση των δικαίων του κόσμου σε ομάδες ή οικογένειες, στις βασικότερες προταθείσες ταξινομήσεις και στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των μεγάλων δικαιϊκών οικογενειών. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας παρουσιάζονται τα βασικά δικαιϊκά συστήματα στην Ευρώπη αλλά και το Αμερικανικό, το Ιαπωνικό και  το Κινέζικο δίκαιο. Στη τρίτη ενότητα το μάθημα θα προχωρήσει στη συγκριτική εξέταση λύσεων που παρέχουν διάφορες νομικές οικογένειες ή δίκαια σε συγκεκριμένα νομικά ζητήματα τόσο δικονομικού όσο και ουσιαστικού δικαίου. Το μάθημα ολοκληρώνεται, στη τέταρτη ενότητα, με το ρόλο του συγκριτικού δικαίου και τη χρήση της συγκριτικής μεθόδου κατά τη θέσπιση, εναρμόνιση, ενοποίηση και ερμηνεία κανόνων δικαίου σε Ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.