Η διδασκαλία θα ακολουθήσει τη σειρά των θεματικών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας:

Ι. Ειδικές Διαδικασίες: Θα παρουσιασθούν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε διαφορές ορισμένου είδους, όπως οι οι γαμικές διαφορές, οι διαφορές μεταξύ γονέων και τέκνων κλπ., οι μισθωτικές διαφορές, οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές αμοιβών, καθώς και η διαδικασία έκδοσης, και κυρίως η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.

ΙΙ. Ασφαλιστικά Μέτρα: Θα παρουσιασθούν οι διαδικασίες παροχής προσωρινής έννομης προστασίας σύμφωνα με τα άρθρα 681 επ. ΚΠολΔ, και ειδικότερα, η κατάθεση αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, το αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης Δικαστήριο, οι δικονομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αποδοχής της αίτησης, η εφαρμοζόμενη διαδικασία, ο χαρακτήρας και η εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου, καθώς και τα επιμέρους είδη των προβλεπόμενων ασφαλιστικών μέτρων.

ΙΙΙ. Εκούσια Δικαιοδοσία:  Θα παρουσιασθούν οι βασικές συνιστώσες του 6ου βιβλίου του ΚΠολΔ, και ειδικότερα, η διαδικασία κατάθεσης αίτησης για αναγνώριση ή διάπλαση δικαιώματος, το αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης Δικαστήριο, οι δικονομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αποδοχής της αίτησης, η εφαρμοζόμενη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου και ο χαρακτήρας και η εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου. Επιπρόσθετα, έμφαση θα δοθεί σε επιμέρους υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας μεγάλης πρακτικής σημασίας.