Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στην έννοια, στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος. Μετά την παρουσίαση της εξέλιξης του δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μάθημα θα προχωρήσει αρχικά στην εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες διατάξεις πρωτογενούς δικαίου και τις βασικές έννοιες και θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το δίκαιο αυτό. Σε μεταγενέστερο στάδιο η προσοχή θα εστιαστεί σε θέματα ουσιαστικού (κυρίως δευτερογενούς) δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος όπως η περιβαλλοντική ευθύνη, η πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, η προστασία των υδάτων, της ατμόσφαιρας και της διαχείρισης των αποβλήτων. Για όλες τις ανωτέρω ενότητες εκτός από την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα γίνεται αναφορά και στην μεταφορά και εφαρμογή του στην Ελληνική και Κυπριακή έννομη τάξη. Τέλος το μάθημα θα επεξηγήσει στους φοιτητές τους βασικούς τρόπους ελέγχου εφαρμογής του δικαίου του περιβάλλοντος τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.