Το μάθημα αυτό έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών στο νομικό υπόβαθρο του δικηγορικού επαγγέλματος. Το μάθημα αρχικά θα εισάξει τους φοιτητές στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την επαγγελματική δραστηριοποίηση των δικηγόρων τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σε μετέπειτα στάδιο θα προχωρήσει στην ανάλυση του ζητήματος της κατάργησης της δικηγορικής ασυλίας και στη εξέταση του νομικού πλαισίου που αφορά την πειθαρχία και την δεοντολογία των δικηγόρων. Στο τελευταίο μέρος η προσοχή του μαθήματος θα εστιαστεί στην παρουσίαση διάφορων πρακτικών κανόνων που είναι απαραίτητοι για την ορθή πρακτική άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.