Στόχος  του μαθήματος είναι να αναπτυχθούν και κατανοηθούν οι σημαντικότερες αρχές  και τεχνικές στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ηγεσία και να βοηθηθούν οι φοιτητές στο να αντιληφθούν την πρακτική  εφαρμογή τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς.