Έρευνα και πείραμα-επιστημονική απορία και επιστημονική υπόθεση.  Κατάρτιση βιβλιογραφικής επισκόπησης, σύνταξη ερευνητικής ερώτησης και μηδενικών υποθέσεων.  Ποιοτική και ποσοτική έρευνα, πειραματικός σχεδιασμός, διεξαγωγή πειράματος.  Ανάλυση δεδομένων με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους.  Μετρήσεις στη Λογοπαθολογία, περιγραφικοί δείκτες και ανάλυση διασποράς, επαγωγική στατιστική. Ανάλυση δεδομένων με παραμετρική στατιστική, έλεγχος υποθέσεων.  Ερμηνεία δεδομένων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων.  Διατύπωση συσχέτισης αποτελεσμάτων με δημοσιευμένα στοιχεία.