Επισκόπηση και κατηγοριοποίηση των αρχών που διέπουν τα συστήματα αντίληψης, ψυχοφυσική ήχου και ακοής, επεξεργασία λόγου. Παραγωγή ηχητικών κυμάτων, είδη ήχων, χαρακτηριστικά του ήχου, ηχηρότητα, dB.  Αντίληψη ύψους, έντασης. Συνδυασμοί ήχων, κρίσιμη ζώνη, συγκάλυψη ήχων, συνδυασμένος τόνος, αμφίπλευρη ακοή. Μηχανικές ιδιότητες της φωνητικής οδού, φώνηση-φωνήεντα, τόπος-τρόπος άρθρωσης.  Ακουστική καταγραφή και ανάλυση ήχου.  Φασματόγραμμα, ανάλυση μορφικών, συνάρθρωση και μεταβλητότητα ομιλίας, κατηγορική αντίληψη, αντίληψη συμφώνων.  Συλλαβές και υπερτμηματικά χαρακτηριστικά.  Αναγνώριση των χαρακτηριστικών στην ανάλυση ομιλίας με το σύστημα Praat.  Φαινόμενο McGurk.