Στην αρχή του μαθήματος θα αναλυθούν κάποια γενικά και εισαγωγικά θεωρητικά ζητήματα του δικαίου των αξιογράφων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν η έννοια και τα στοιχεία του αξιογράφου. Εν συνεχεία, θα εξετασθούν συγκεκριμένα αξιόγραφα. Θα μας απασχολήσει η έννοια, η λειτουργία και τα έννομα αποτελέσματα από την χρήση της συναλλαγματικής. Μερικά ακόμη ζητήματα που θα συζητηθούν είναι η μεταβίβαση της συναλλαγματικής και η οπισθογράφηση. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν, επίσης, το γραμμάτιο εις διαταγή. Μερικά νομικά θέματα σχετιζόμενα με την επιταγή που θα εξετασθούν είναι:η έκδοση, η μεταβίβαση και η τριτεγγύηση της επιταγής, η εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής,η αναγωγή, η παραγραφή, ο αδικαιολόγητος πλουτισμός και η δίγραμμη, λογιστική, ταξιδιωτική επιταγή, η μεταχρονολογημένη επιταγή και η ακάλυπτη επιταγή. Θα μας απασχολήσουν και τα εμπορικά αξιόγραφα, π.χ. θαλάσσια φορτωτική και οι άυλοι τίτλοι, τα ανώνυμα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς.