Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα μελετηθούν τόσο οι ουσιαστικές όσο και οι διαδικαστικές πτυχές του πτωχευτικού δικαίου. Θα συζητηθεί εκτενώς η κήρυξη της πτώχευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης αλλά και την τυπική προϋπόθεση. Θα αναλυθούν, επίσης, οι συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη, ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές και ως προς τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες. Συν τοις άλλοις, θα εξετασθούν η πτωχευτική διεκδίκηση, η πτωχευτική ανάκληση και η επιρροή επί των συμβάσεων. Μερικά από τα διαδικαστικά θέματα της πτώχευσης που θα συζητηθούν είναι η οργάνωση της πτώχευσης, η διασφάλιση και διοίκηση του ενεργητικού και η διαπίστωση του παθητικού. Επίσης, θα μας απασχολήσει η περάτωση της πτώχευσης. Στην διδακτέα ύλη εντάσσεται και η διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν και θέματα διεθνούς και Ευρωπαϊκού πτωχευτικού δικαίου.