Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση από τους φοιτητές των αρχών, των πηγών και των κανόνων του Συλλογικού Εργατικού δικαίου, η κατανόηση του τρόπου ρύθμισης των βασικών  θεσμών του (σωματεία, συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απεργία και ανταπεργία) και του επαναπροσδιορισμού τους υπό την επίδραση των πρόσφατων οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων.