Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος « Αδικοπραξίες Ι», στο οποίο εξετάστηκαν οι βασικές έννοιες και κανόνες του δικαίου των αδικοπραξιών. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στους μηχανισμούς και τη φιλοσοφία της αδικοπρακτικής ευθύνης με έμφαση σε συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές και ειδικότερα στην ευθύνη η οποία προκύπτει από τις οικονομικές σχέσεις.

Καταρχήν, αναλύονται σε βάθος σημαντικές πτυχές της αδικοπρακτικής ευθύνης, όπως η ιατρική αμέλεια και η κακόβουλη δίωξη καθώς και η σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις αδικοπραξίες. Κατόπιν, εξετάζονται τα αστικά αδικήματα στις σχέσεις μεταξύ εμπόρων, όπως οι κανόνες του αθέμιτου ανταγωνισμού.