Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εις βάθος εξέταση του κυπριακού δικαίου των συμβάσεων. Σε συνέχεια του μαθήματος «Δίκαιο των συμβάσεων Ι», όπου αναπτύχθηκαν οι γενικές αρχές και οι βασικοί κανόνες του δικαίου των συμβάσεων, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο και θα μελετήσουν πιο αναλυτικά τις κύριες μορφές συμβάσεων καθώς και νέες συμβάσεις. Στο επίκεντρο της ανάλυσης τίθεται η σύμβαση της πώλησης, με έμφαση τόσο στους ειδικούς κανόνες που τη διέπουν όσο και στη φιλοσοφική και οικονομική της θεμελίωση. Το μάθημα αποσκοπεί, επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση και την σύνταξη συμβάσεων.