Η συμβολή της στελέχωσης επιχειρήσεων:

Τα στοιχεία στην στελέχωση επιχειρήσεων και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη του προσωπικού.  Ευθυγράμμιση των μεθόδων της στελέχωσης επιχειρήσεων με την εταιρική στρατηγική, η σημασία της προσφοράς ακριβών και έγκαιρων συμβουλών.   Ηθική και επαγγελματισμός στην στελέχωση επιχειρήσεων. Η στελέχωση επιχειρήσεων σε εθνικό και παγκόσμιο πλαίσιο, νομικοί και πολιτικοί περιορισμοί και υποχρεώσεις σε διάφορες χώρες, κοινωνικά συστήματα και κανόνες, η διαχείριση προσωπικού σε παγκόσμια επίπεδα, εκπατριζόμενοι και προσέλκυση υποψηφίων από το εξωτερικό. 

Εργασιακός οργανισμός:

Πυρήνας και περιφερειακό προσωπικό, αριθμητική και λειτουργική ευελιξία, η χρησιμοποίηση προσωρινού προσωπικού και προσωπικού με άτυπες συμβάσεις, διαφορετικά είδη απασχόλησης, εργασία με βάρδιες, απασχόληση από το σπίτι, εργασία και ελεύθερος χρόνος, υπεργολαβία.

Προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού:

Η στρατηγική της επιχείρησης και ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού.  Η διεθνής διάσταση του προγραμματισμού, μέθοδοι προσδιορισμού των αναγκών σε προσωπικό, παραγωγικότητα και απόδοση, υπολογισμός της μήτρας εισροών – εκροών, ποσοτικές μέθοδοι πρόβλεψης, μέθοδος των δεικτών, η μέθοδος της παλινδρόμησης, οι μεταβολές στο ανθρώπινο δυναμικό, τρόποι πλήρωσης κενών θέσεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών.

Η στελέχωση επιχειρήσεων:

Το νομικό και ηθικό πλαίσιο της στελέχωσης επιχειρήσεων, συμβόλαιο απασχόλησης, ανάλυση εργασίας, περιγραφή εργασίας, προδιαγραφή εργασίας, πηγές προσέλκυσης υποψηφίων, εσωτερικές και εξωτερικές πηγές προσέλκυσης, επιλογή υποψηφίων, παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή υποψηφίων, διαδικασία και μέθοδοι επιλογής, κατάθεση βιογραφικού, προκαταρκτική έκθεση, ειδικές δοκιμασίες, συνέντευξη επιλογής, μέθοδοι συνέντευξης, biodata, κοινωνικοποίηση προσωπικού.

Διαχείριση  απόδοσης:

Διαδικασίες αξιολόγησης, σφάλματα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τρόποι αξιολόγησης με βάση τις μεθόδους σύγκρισης-τα απόλυτα κριτήρια – την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων – την άμεση μέτρηση της αποδοτικότητας.  Πληροφόρηση των εργαζομένων ως προς την αξιολόγηση τους, οργανωσιακή κουλτούρα, μέθοδοι διαχείρισης απουσίας, μέθοδοι υπολογισμού απουσίας,  οι αιτίες για απουσίες, θέματα πειθαρχίας και επιβολή πειθαρχικών ποινών, θέματα παραπόνων.

Απελευθέρωση από τη επιχείρηση:

Αποχώρηση, πλεονασμός, outplacement, απόλυση, εθελοντική αποχώρηση.  Το ηθικό και επαγγελματικό πλαίσιο στην απελευθέρωση από την επιχείρηση release, το νομικό και ηθικό πλαίσιο για τον πλεονασμό, επικοινωνία με το προσωπικό και τα μέσα επικοινωνίας, διαπραγματεύσεις, εργασιακό στρες.