Το παρόν μάθημα αποσκοπεί στο να παράσχει στους/ στις φοιτητές/ τριες των Επιστημών Υγείας, την απαραίτητη καθοδήγηση σχετικά με την οργάνωση και διαχείριση της Πτυχιακής τους Εργασίας.

Ειδικότερα, μέσω του μαθήματος παρέχεται μεταξύ άλλων στους/ στις φοιτητές/ τριες καθοδήγηση και πληροφόρηση για τα παρακάτω:

  • Διαδικασίες και διατάξεις για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας,
  • Επιλογή και οριστικοποίηση θέματος
  • Οργάνωση χρονοδιαγραμμάτων
  • Ηλεκτρονική και έντυπη αναζήτηση βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας
  • Θέματα δεοντολογίας - (λογοκλοπή)
  • Ετοιμασία προφορικής υποστήριξης
  • Σύστημα αναφορών - Παράθεση βιβλιογραφίας.