Περιεχόμενο Μαθήματος:

Σκοπός:

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να καθορίσουν το κατάλληλο σύστημα διακυβέρνησης για μια επιχείρηση με βάση τη στρατηγική. Η ανάλυση της ηθικής και της δεοντολογίας μιας επιχείρησης, είναι απαραίτητο να γίνεται από τους φοιτητές, οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι σε θέση να διερευνήσουν τα διάφορα συστήματα διακυβέρνησης, να εξερευνήσουν τα αδύνατα και δυνατά σημεία του κάθε συστήματος και να εξετάσουν την επίπτωση που έχουν τα εκάστοτε  νομικά πλαίσια που διέπουν τα είδη των επιχειρήσεων. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τις σχέσεις μεταξύ των μετόχων, την αποζημίωση των ανώτατων διοικητικών στελεχών, μερίσματα και επαναγορά μετοχών, και εταιρικό δίκαιο. Το πεδίο εφαρμογής βέβαια δεν θα καλύπτει μόνο τους κανόνες και τους κανονισμούς των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά επίσης των νέων αναδυόμενων κεφαλαίων και δομών διακυβέρνησης. Οι μαθητές θα εφαρμόσουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το στρατηγικό όραμα για τη διακυβέρνηση ενός οργανισμού. Θα αξιολογήσουν και θα διαγνώσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των επιλογών διακυβέρνησης και νομικών πλαισίων για μια επιχείρηση. Θα δείξουν πώς μπορούν να εξισορροπήσουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τις προοπτικές των ενδιαφερομένων φορέων, αποφασίζοντας για το κατάλληλο σύστημα διακυβέρνησης. Επίσης, θα πρέπει να αναμένεται να αξιολογήσουν το δίλημμα που προκύπτει μεταξύ των αναγκών και της ευελιξίας της διακυβέρνησης.

 

Επιπλέον, αυτό το μάθημα παρέχει μια σαφή κατανόηση των παραδοσιακών εννοιών Μάρκετινγκ, εστιάζοντας στις σχέσεις μεταξύ στρατηγικών και επιχειρησιακών κλάδων. Υπογραμμίζει την ανάγκη για νέες θεωρίες Μάρκετινγκ που συνδέεται κυρίως με την αλλαγή της εστίασης από την εταιρεία προς τον καταναλωτή, είτε με την εξέλιξη τους σχετικά με τη στρατηγική Μάρκετινγκ και τον προγραμματισμό ή με την ανάπτυξη λειτουργικών εργαλείων, ξεκινώντας από τη ζήτηση και όχι την προσφορά. Το μείγμα Μάρκετινγκ, επίσης, επανεξετάζεται μέσα από τους φακούς των αναγκών μετατόπισης και τη ψηφιακή εποχή που ζούμε.

 

Ένας άλλος στόχος του μαθήματος είναι οι μαθητές να διερευνήσουν πώς να σχεδιάζουν και να καθορίζουν μια σαφή, καλά τεκμηριωμένη στρατηγική για μια επιχείρηση. Οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη για να εφαρμόσουν τους Φακούς της στρατηγικής, για την ανάλυση σεναρίων και την πρόβλεψη των κινδύνων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Οι φοιτητές θα εφαρμόσουν τις κατάλληλες θεωρίες, έννοιες, εργαλεία, δεξιότητες, πρακτικές, και έρευνα για την αξιολόγηση εταιρικών στρατηγικών που ευθυγραμμίζονται με τις ευκαιρίες, μετριάζουν τους κινδύνους, βελτιστοποιούν την κατανομή των πόρων, και εξισορροπούν τις απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων με υπευθυνότητα.

 

Οι φοιτητές θα παρουσιάσουν πώς θα αναπτύξουν μια σίγουρη θέση στην αγορά για να υποστηρίξουν ένα στρατηγικό όραμα. Οι φοιτητές θα αναλύσουν τη στρατηγική Μάρκετινγκ, αξιολογώντας τις ευκαιρίες Μάρκετινγκ, τις τεχνικές κατάτμησης, στοχεύοντας σε βασικές αγορές-στόχους για μια εταιρεία. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με ένα μείγμα Μάρκετινγκ, τη διαφοροποίηση στρατηγικών Μάρκετινγκ: B2B και B2C, τις στρατηγικές τμηματοποίησης, και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Οι φοιτητές σχεδιάζουν ένα χαρτοφυλάκιο Μάρκετινγκ για μια μελλοντική και δημιουργική επιχείρηση και εφαρμόζουν κατάλληλες θεωρίες, έννοιες, εργαλεία, δεξιότητες, πρακτικές και έρευνα. Οι φοιτητές αξιολογούν και είναι σε θέση να διαγνώσουν προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στο Μάρκετινγκ. Οι φοιτητές είναι ικανοί να επικοινωνούν ένα χαρτοφυλάκιο Μάρκετινγκ που ευθυγραμμίζεται με τους οικονομικούς στόχους και το στρατηγικό όραμα.

 

Περιγραφή:

 Το μάθημα θα επεκταθεί στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

     α) Νομικό Πλαίσιο και Τακτικές  Διακυβέρνησης

Θεωρίες της Ηθικής

Θεωρία των επιχειρήσεων

Θεωρία της αντιπροσώπευσης

Εξισορροπημένη αξιολόγηση  (Balanced Scorecard)

 

 

    β) Λειτουργικό Μάρκετινγκ

Θα μελετήσουμε τις βασικές θεωρίες Μάρκετινγκ που συνδέουν το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, το οποίο οδηγεί το στρατηγικό όραμα της επιχείρησης στο  Σχέδιο Λειτουργικής στρατηγικής και  Πωλήσεων και που εξυπηρετεί τη στρατηγική Αγοράς και καταναλωτή.

 

Μάρκετινγκ: Σημασία και πεδίο εφαρμογής

-  Αρχές Μάρκετινγκ

  • Στρατηγικό Μάρκετινγκ
  • Λειτουργικό Μάρκετινγκ

- Εστίαση της εταιρείας στην αγορά και τον καταναλωτή

- Μίγμα μάρκετινγκ

- Μάρκετινγκ ενδιαφερόμενων φορέων (Stakeholders marketing)

 

Πληροφορίες Μάρκετινγκ

- Σύστημα πληροφόρησης μάρκετινγκ

- Περιβάλλον Μάρκετινγκ

 

   γ) Επιχειρησιακή Στρατηγική

Μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων του Porter:

Το μοντέλο αυτό παραθέτει ένα πλαίσιο από διάφορους παράγοντες ή δυνάμεις που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ανάλυση του περιβάλλοντος  θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της σωστής στρατηγικής. 

 

Εξισορροπημένη Αξιολόγηση (Balanced Scorecard):

Η στρατηγική είναι αποτελεσματική και θα κριθεί από τη σωστή εφαρμογή της. Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στο τρόπο της υλοποίησης της. Το μοντέλο της εξισορροπημένης αξιολόγησης (Balanced Scorecard) θα βοηθήσει στη σχεδίαση του κατάλληλου σχεδίου δράσης αξιολογώντας 4 διαφορετικές κατευθύνσεις (Οικονομική, πελατειακή, λειτουργική και αναπτυξιακή).

 

Φακοί Στρατηγικής (Strategic Lenses):

Οι Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, and Regnér (2014) υποστηρίζουν ότι η εξεταζόμενη στρατηγική απαιτεί μελέτη από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Περιγράφουν τέσσερις φακούς με σκοπό να βοηθήσουν στην ανάλυση, στην ανάπτυξη, στην αξιολόγηση, στη μέτρηση, στην υλοποίηση, ή στη διαχείριση μιας δεδομένης στρατηγικής. Οι τέσσερις φακοί είναι: η στρατηγική ως σχεδιασμός, η στρατηγική ως εμπειρία, η στρατηγική ως ποικιλία (μερικές φορές αναφέρεται: στρατηγική ως ιδέες), και στρατηγική ως ανταλλαγή ιδεών.

 

   δ) Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Η θεματική ενότητα καλύπτει τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται οι διάφορες στρατηγικές μάρκετινγκ μέσα από μια ποικιλία επιχειρηματικών πλαισίων.

Οι βασικές θεωρίες που θα μελετηθούν σε αυτό το τομέα είναι:

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικοί χάρτες

Εξισορροπημένη αξιολόγηση  (Balanced Scorecard)