Στο μάθημα θα αναπτυχθούν οι κανόνες δικαίου που διέπουν τη βιομηχανική ιδιοκτησία με έμφαση στο δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, του εμπορικού σήματος, του αθέμιτου ανταγωνισμού και των ευρεσιτεχνιών.