Με τη χρήση νομικού λεξιλογίου και νομικών κειμένων ειδικά διαρθρωμένων ανά κλάδο δικαίου, το μάθημα έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με βασικούς νομικούς όρους και έννοιες στην αγγλική γλώσσα. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, το μάθημα θα εισάξει αρχικά τους φοιτητές στην αγγλική νομική ορολογία που αφορά γενικά το δίκαιο εστιάζοντας σε διάφορους τομείς δικαίου όπως: Συμβάσεις, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία,Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο των Αδικοπραξιών, Δίκαιο των Εμπιστευμάτων, αλλά και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο εξετάζοντας συγκεκριμένα την αγγλική νομική ορολογία που αφορά τον κάθε τομέα.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική αγγλική νομολογία δεδομένου ότι το Κυπριακό δίκαιο βασίζεται κατά κύριο λόγο στο Αγγλικό Κυπριακό Δίκιο. Το Μάθημα είναι χρήσιμο τόσο για την Κυπριακή όσο και για την Ελληνική Κατεύθυνση αφού η χρήση του Αγγλικού Δικαίου είναι βασική στις διεθνής συμβάσεις και διεθνής εμπορικές συναλλαγές και συνεπώς η καλή γνώση της Αγγλικής νομικής ορολογίας θέτει τις βάσεις για καλή αντίληψη των βασικών όρων και εννοιών τη χρήση τους τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Συγκεκριμένα το μάθημα μέσω των διαφόρων θεματικών στις οποίες εστιάζει, στοχεύει στην κατανόηση της αγγλικής νομικής ορολογίας μέσω αναφορών σε νομικά κείμενα, αποφάσεις και νόμους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιούνται πολλαπλοί τύποι νομικών κειμένων όπως διατάξεις νόμων, αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων, ακαδημαϊκών κειμένων αλλά και δικογράφων.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν, αντιλαμβάνονται και να κατανοούν την αγγλική νομική ορολογία που συναντάται σε διάφορους κλάδους Δικαίου
  • Χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν την αγγλική ορολογία και τους βασικούς νομικούς όρους και έννοιες που αφορούν τη νομική επιστήμη γενικά και τους κλάδους του δικαίου που θα εξεταστούν.
  • Αντιλαμβάνονται και να κατανοούν αναφορές, γραπτές και προφορικές, που θα γίνονται με την χρήση Αγγλικής νομική ορολογίας και συγκεκριμένα τις διαφορές συγγενών νομικών όρων όσο και νομικών όρων που έχουν πολλαπλές έννοιες μέσω ανάγνωσης αγγλικών κειμένων, εγγράφων αλλά και μέσα από τη νομολογία.
  • Εκφράζονται τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς αναφορικά με συγκεκριμένους κλάδους του δικαίου χρησιμοποιώντας αγγλική νομική ορολογία.
  • Κατανοούν την αγγλική νομική ορολογία στη νομοθεσία, νομολογία αλλά και στα ακαδημαϊκά συγγράμματα και να αντιλαμβάνονται τις έννοιες στα Ελληνικά
  • Μεταφράζουν μεθοδικά τα κείμενα αυτά στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως χρησιμοποιώντας ορθή νομική ορολογία.

Δώσουν νομική συμβουλή και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε νομικά ζητήματα που τίθενται ενώπιον τους στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας νομικούς όρους και έννοιες.