Το μάθημα ‘αναπνευστική φυσικοθεραπεία’ αφορά την εμπέδωση της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος καθώς και την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει η αναπνευστική λειτουργία σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Παράλληλα, περιλαμβάνει μια προσέγγιση επίλυσης αναπνευστικών προβλημάτων που βασίζεται σε αντικειμενικά ευρήματα και την αναγνώριση των αναγκών του κάθε ασθενή. Κατά την διάρκεια του μαθήματος συνδυάζεται η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών αντιμετώπισης των αναπνευστικών προβλημάτων.