Το μάθημα επιδιώκει να αναλύσει τον σκοπό του Δικαίου του Πολέμου (Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο), να περιγράψει τις αρχές και τους κανόνες που το διέπουν και να παρουσιάσει την νομική πλευρά των ιδιαιτεροτήτων των μεθόδων και των μέσων διεξαγωγής του πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ανάλυση των Διεθνών Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων που διέπουν το ΔΑΔ, καθώς και των ορίων που τίθενται στους εμπολέμους προκειμένου να μην παραβιάζουν το Δίκαιο αυτό. Επίσης αναλύονται οι διεθνείς μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Δικαιοδοτικών Σωμάτων, που επιφορτίζονται με την επιβολή ποινών σε βάρος των παραβατών. Τέλος, παρουσιάζονται οι προσπάθειες της σύγχρονης διεθνούς κοινότητας, για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αυτού του Δικαίου και προσαρμογής του στις ραγδαίες εξελίξεις της πολεμικής βιομηχανίας. Ο "εξανθρωπισμός" του Πολέμου παραμένει μια συνεχής και αδιάλειπτη πρόκληση για τους Νομικούς, τους Ανθρωπολόγους και τους Κοινωνιολόγους. Μόνο η νομική δεσμευτικότητα των Κανόνων του ΔΑΔ, σε συνδυασμό με τον καταλογισμό ευθύνης για τους παραβάτες, είναι σε θέση να ελέγξει τις "ανεξέλεγκτες" ωμότητες των εμπολέμων.