Το μάθημα αποσκοπεί στη αξιολόγηση των επιδράσεων της διατροφής και άσκησης (της σωματικής δραστηριότητας γενικότερα) στην υγεία του ανθρώπου. Στοχεύει στο να προωθήσει την κατανόηση της παθοφυσιολογίας μίας σειράς χρόνιων νοσημάτων και στην ανάδειξη του ρόλου της διατροφής και άσκησης τόσο στην πρόληψη όσο και τη θεραπεία της εκάστοτε νόσου. Έμφαση, επίσης, δίνεται και στους μηχανισμούς μέσω των οποίων η διατροφή και άσκηση επιδρά στις διάφορες εκφάνσεις της νόσου, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • επεξηγούν τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και διατροφής εμπλέκεται στην αιτιολογία της εκάστοτε νόσου,
  • περιγράφουν τις επιδράσεις της άσκησης στην πρόληψη και τη θεραπεία της εκάστοτε νόσου,
  • αναγνωρίζουν τις επιδράσεις της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση νοσημάτων,
  • προσδιορίζουν τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η άσκηση και η διατροφή επηρεάζουν τα διάφορα φυσιολογικά συστήματα του οργανισμού.