Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίζει και να ερμηνεύει την αξία της μεθοδολογικής έρευνας στην εφαρμογή τεκμηριωμένης πρακτικής στο χώρο των επιστημών υγείας
  • Θέτει ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις και να σχεδιάζει τη συλλογή δεδομένων
  • Προσδιορίζει και να ερμηνεύει τόσο τις ποσοτικές όσο και τις ποιοτικές μελέτες
  • Περιγράφει, να διακρίνει και να επιλέγει ένα προς ένα τα βήματα του ερευνητικού σχεδιασμού-πρωτοκόλλου και της συλλογής των δεδομένων τόσο σε ποσοτικού όσο και σε ποιοτικού τύπου μελέτη
  • Επιδεικνύει την ικανότητα της κριτικής ανάγνωσης επιστημονικών άρθρων στο χώρο των επιστημών υγείας
  • Επεξηγεί τα αποτελέσματα συστηματικών ανασκοπήσεων στο χώρο των επιστημών υγείας