Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να δώσει στο φοιτητή  μια επισκόπηση της σύγχρονης δικτυακής υποδομής, πρωτοκόλλων και τεχνολογίες εφαρμογής και μία ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων γενικότερα, και εφαρμογών διαδικτύου ειδικότερα, τις αρχιτεκτονικές και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης τις εφαρμογές που μπορούν να υποστηριχθούν. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν θεωρητικά και πρακτικά θέματα σε σχέση με τη σχεδίαση, την αρχιτεκτονική των εφαρμογών, την ανάπτυξη και τον έλεγχο ιστοσελίδων, σύγχρονων περιβαλλόντων και εργαλείων ανάπτυξης, καθώς επίσης τις τεχνολογίες διαδικτύου. Έμφαση θα δοθεί στην εξέταση συγκεκριμένων εφαρμογών, στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτών και τρόπο υλοποίησής τους.