Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να παρέχουν φροντίδα υγείας σε άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Να χαρακτηρίζονται οι υπηρεσίες που παρέχουν από πολιτισμική επάρκεια.